GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ

[NCSC_CBT45_01] Tóm tắt tình hình an toàn thông tin tuần 45/2019
Ngày đăng 14/11/2019 | 10:31 AM

Qua công tác thu thập, theo dõi, trích xuất, phân tích thông tin trong *Tuần 45/2019*, Cục An toàn thông tin thực hiện tổng hợp tóm tắt về an toàn thông tin diễn ra trong tuần.

Qua công tác thu thập, theo dõi, trích xuất, phân tích thông tin trong
*Tuần 45/2019*, Cục An toàn thông tin thực hiện tổng hợp tóm tắt về an
toàn thông tin diễn ra trong tuần.

Cục An toàn thông tin xin gửi tóm tắt tình hình để các cơ quan, tổ chức,
cá nhân tham khảo và có các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

Thông tin chi tiết tại *Văn bản *(đính kèm).